…så är det…

Inledning till program för utveckling av förmågan att påverka genom att tala inför publik

Dina idéer och perspektiv är viktiga! Vi ser och tolkar världen på olika sätt vilket gör oss alla unika. Just ditt perspektiv, tanke eller åsikt kan vara särskilt viktig i en situation, kanske till och med avgörande i något avseende. Pluralism är en viktig framgångsfaktor i all verksamhet, brist på mångfald av tankar och idéer är ofta en väg mot stagnation och undergång.

Självklart är inte alla våra tankar och idéer geniala. Ibland visar de sig vara rätt korkade eller inte passa in i det sammanhang man befinner sig i. Ibland visar det sig att någon annan tänkt något bättre. Detta är dock ofta svårt att själv värdera, vi behöver testa våra idéer tillsammans med andra. Många idéer kommer inte att hålla för en mer noggrann prövning men utan att våga presentera och granska även dessa så riskerar vi att missa de som visar sig vara till nytta för samhället. Det går oftast inte att i förväg avgöra vad som är en idé som leder framåt.

En miljö och kultur där alla får och uppmuntras att tala och där det finns en öppenhet för nya tankar och idéer är en viktig framgångsfaktor inom de flesta områden. Att en och annan ”groda” tillåts slinker ur munnen kan vara ett tecken på en miljö med högt i tak (om det inte handlar om helt ovidkommande saker som exempelvis sexuella trakasserier). Men förutsättningen för en sådan miljö är dock även personer som vågar tala och presentera vad man tycker och tänker.

För att testa värdet av våra idéer och åsikter bör vi alltså berätta dem för andra. Idéer och åsikter måste ventileras och diskuteras och det bästa sättet att göra detta på är muntligen. Man kan självklart skriva böcker, PM, rapporter, uppsatser och så vidare för att argumentera för sina åsikter och idéer men detta är oftast inte ett lika effektivt sätt att sprida sina tankar och idéer på. Visst kan man få möjlighet att noggrant förklara och precisera vad man vill säga men svårigheten är att få andra att läsa. Vi är lata till naturen. En strålande skriven rapport med en klar och tydlig argumentation slås alltid av en bra muntlig presentation. Har man möjlighet att tala inför åhörare är det upp till talaren att fånga deras intresse, dessa kan ju oftast inte smita iväg. En rapport kan man lägga ifrån sig med ambitionen att läsa den senare när man får tid.

Förmågan att tala inför andra är viktig på ett sätt som sträcker sig långt utanför den enskilde individen. I en demokrati är vi alla lika viktiga och om endast några få personers åsikter hörs försvagas den. Samma sak gäller för ett företag. Om endast några få personers idéer tillåts komma fram riskerar företaget tappa i konkurrenskraft och förmåga. Att många är med och påverkar är i längden en viktig framgångsfaktor i de flesta verksamheter.

Det följande programet ska ses utifrån detta perspektiv. Vi ska våga tala inför andra för att växa som individer och få ett rikare liv. Detta leder sedan i sin tur mot något större. Vi är alla en del av samhällskroppen och har ett individuellt ansvar att bidra till att utveckla den. 

Programmet består av olika byggstenar som sammantaget kommer att leda fram mot målet. Byggstenarna är självreflektion, iakttagelser och övningar. Programmet kommer att hjälpa dig att vända talsituationer från att fungera som en del i en negativ självförtroendespiral till att bli något positivt och spännande där fokus kan läggas på budskapet i stället för på situationen.

En ökad teoretisk förståelse för bakgrunden till problemet är viktigt för att vi ska kunna förstå och sätta in våra problem i en större kontext. Att se på problemet ur ett mer filosofiskt perspektiv är också en vikitg del för att ge problemet mer rimliga proportioner.